تعداد مدارک : 62672
مدارک شناخته شده : 38870
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
111
%0.3
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
10858
%27.9
C
علوم کمکی تاریخ
132
%0.3
D
تاریخ
2642
%6.8
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
302
%0.8
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا
107
%0.3
G
جغرافیا
477
%1.2
H
علوم اجتماعی
4004
%10.3
J
علوم سیاسی
840
%2.2
K
حقوق
1064
%2.7
L
آموزش و پروش
951
%2.4
M
موسیقی
118
%0.3
N
هنرهای تجسمی
539
%1.4
P
زبان شناسی، زبان و ادبیات
11824
%30.4
Q
علوم
2493
%6.4
R
علوم پزشکی
954
%2.5
S
کشاورزی - صنایع گیاهی و جانوری
104
%0.3
T
فنآوری
1067
%2.7
U
علوم نظامی
97
%0.2
V
علوم دریایی
22
%0.1
W
حرفه پزشکی
3
%0.0
Z
کتابشناسی و علوم کتابداری
161
%0.4