تعداد مدارک : 9350
مدارک شناخته شده : 9279
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
كلیات، آثار عمومی
31
%0.3
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
6444
%70.4
C
علوم كمكی تاریخ
24
%0.3
D
تاریخ (عمومی)
829
%9.1
E
تاریخ آمریكا، ایالات متحده آمریكا
18
%0.2
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریكا
19
%0.2
G
جغرافیا
45
%0.5
H
علوم اجتماعی
195
%2.1
J
علوم سیاسی
76
%0.8
K
حقوق
74
%0.8
L
آموزش و پرورش
53
%0.6
M
موسیقی
9
%0.1
N
هنرهای زیبا
25
%0.3
P
زبان شناسی، زبان و ادبیات
989
%10.8
Q
علوم
102
%1.1
R
علوم پزشكی
50
%0.5
S
كشاورزی - صنایع گیاهی و جانوری
8
%0.1
T
فنآوری
46
%0.5
U
علوم نظامی
1
%0.0
W
حرفه پزشكی
5
%0.1
Z
كتابشناسی و علوم كتابداری
107
%1.2