تعداد مدارک : 34500
مدارک شناخته شده : 34493
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
73
%0.2
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
1324
%3.8
C
علوم کمکی تاریخ
113
%0.3
D
تاریخ
946
%2.7
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
31
%0.1
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا
29
%0.1
G
جغرافیا
237
%0.7
H
علوم اجتماعی
344
%1.0
J
علوم سیاسی
47
%0.1
K
حقوق
20
%0.1
L
آموزش و پروش
180
%0.5
M
موسیقی
375
%1.1
N
هنرهای تجسمی
1478
%4.3
P
زبان شناسی، زبان و ادبیات
28154
%81.6
Q
علوم
106
%0.3
R
علوم پزشکی
21
%0.1
S
کشاورزی - صنایع گیاهی و جانوری
3
%0.0
T
فنآوری
424
%1.2
U
علوم نظامی
11
%0.0
V
علوم دریایی
1
%0.0
Z
کتابشناسی و علوم کتابداری
576
%1.7