تعداد مدارک : 9449
مدارک شناخته شده : 8632
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
23
%0.3
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
6223
%72.0
C
علوم کمکی تاریخ
22
%0.3
D
تاریخ (عمومی)
773
%8.9
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
6
%0.1
G
جغرافیا (عمومی). اطلس. نقشه
22
%0.3
H
علوم اجتماعی (عمومی)
281
%3.3
J
احکام عمومی قانون گذاری و اجرا
42
%0.5
K
کلیات قانون. حقوق تطبیقی. فقه
93
%1.1
L
آموزش و پروش "تعلیم و تربیت"(کلیات)
82
%0.9
M
موسیقی
1
%0.0
N
هنرهای تجسمی
16
%0.2
P
زبان شناسی، علم زبان
659
%7.6
Q
علوم
69
%0.8
R
علوم پزشکی (کلیات)
218
%2.5
T
فنآوری (کلیات)
55
%0.6
U
علوم نظامی (کلیات)
14
%0.2
Z
کتاب (کلیات). نویسندگی. نسخه شناسی. صنایع کتاب و تجارت. کتابخانه ها. کتابشناسی
40
%0.5