تعداد مدارک : 9475
مدارک شناخته شده : 9128
نوع رده بندی: دیویی
بستن همه
000
علوم کامپیوتر، اطلاع رسانی و کلیات
368
%4.0
100
فلسفه و روانشناسی
404
%4.4
200
دین
2151
%23.6
300
علوم اجتماعی
975
%10.7
400
زبان
167
%1.8
500
علوم طبیعی و ریاضیات
352
%3.9
600
فناوری
671
%7.4
700
هنرها
318
%3.5
800
ادبیات (آثار ادبی)
2595
%28.4
900
جغرافیا و تاریخ
1127
%12.3