تعداد مدارک : 11562
مدارک شناخته شده : 10777
نوع رده بندی: دیویی
بستن همه
000
علوم کامپیوتر، اطلاع رسانی و کلیات
323
%3.0
100
فلسفه و روانشناسی
538
%5.0
200
دین
1829
%16.9
300
علوم اجتماعی
1257
%11.6
400
زبان
131
%1.2
500
علوم طبیعی و ریاضیات
359
%3.3
600
فناوری
882
%8.1
700
هنرها
420
%3.9
800
ادبیات (آثار ادبی)
3272
%30.2
900
جغرافیا و تاریخ
1819
%16.8