تعداد مدارک : 150672
مدارک شناخته شده : 127461
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
508
%0.4
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
46161
%36.2
C
علوم کمکی تاریخ
1292
%1.0
D
تاریخ
32224
%25.3
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
389
%0.3
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا
90
%0.1
G
جغرافیا
1897
%1.5
H
علوم اجتماعی
5676
%4.5
J
علوم سیاسی
2476
%1.9
K
حقوق
1862
%1.5
L
آموزش و پروش
905
%0.7
M
موسیقی
606
%0.5
N
هنرهای تجسمی
2989
%2.3
P
زبان شناسی، زبان و ادبیات
21645
%17.0
Q
علوم
2721
%2.1
R
علوم پزشکی
1112
%0.9
S
کشاورزی - صنایع گیاهی و جانوری
361
%0.3
T
فنآوری
764
%0.6
U
علوم نظامی
381
%0.3
V
علوم دریایی
88
%0.1
Z
کتابشناسی و علوم کتابداری
3314
%2.6