تعداد مدارک : 63046
مدارک شناخته شده : 62849
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
149
%0.2
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
27292
%43.4
C
علوم کمکی تاریخ
486
%0.8
D
تاریخ
5933
%9.4
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
135
%0.2
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا
42
%0.1
G
جغرافیا
541
%0.9
H
علوم اجتماعی
10651
%16.9
J
علوم سیاسی
2237
%3.6
K
حقوق
3796
%6.0
L
آموزش و پروش
2856
%4.5
M
موسیقی
29
%0.0
N
هنرهای تجسمی
222
%0.4
P
زبان شناسی، زبان و ادبیات
4289
%6.8
Q
علوم
1040
%1.7
R
علوم پزشکی
1766
%2.8
S
کشاورزی - صنایع گیاهی و جانوری
19
%0.0
T
فنآوری
379
%0.6
U
علوم نظامی
181
%0.3
V
علوم دریایی
2
%0.0
Z
کتابشناسی و علوم کتابداری
804
%1.3