تعداد مدارک : 59330
مدارک شناخته شده : 54456
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
164
%0.3
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
38214
%70.2
C
علوم کمکی تاریخ
480
%0.9
D
تاریخ
6735
%12.4
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
54
%0.1
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا
20
%0.0
G
جغرافیا
278
%0.5
H
علوم اجتماعی
728
%1.3
J
علوم سیاسی
299
%0.5
K
حقوق
400
%0.7
L
آموزش و پروش
216
%0.4
M
موسیقی
24
%0.0
N
هنرهای تجسمی
226
%0.4
P
زبان شناسی، زبان و ادبیات
4721
%8.7
Q
علوم
321
%0.6
R
علوم پزشکی
340
%0.6
S
کشاورزی - صنایع گیاهی و جانوری
59
%0.1
T
فنآوری
98
%0.2
U
علوم نظامی
48
%0.1
V
علوم دریایی
13
%0.0
Z
کتابشناسی و علوم کتابداری
1018
%1.9