تعداد مدارک : 29004
مدارک شناخته شده : 19478
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
1
%0.0
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
14310
%73.5
C
علوم کمکی تاریخ
3
%0.0
D
تاریخ
21
%0.1
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
1
%0.0
G
جغرافیا
12
%0.1
H
علوم اجتماعی
506
%2.6
J
علوم سیاسی
287
%1.5
K
حقوق
4199
%21.6
L
آموزش و پرورش
25
%0.1
N
هنرهای تجسمی
1
%0.0
P
زبان شناسی، زبان و ادبیات
36
%0.2
Q
علوم
8
%0.0
R
علوم پزشکی
24
%0.1
S
کشاورزی - صنایع گیاهی و جانوری
1
%0.0
T
فنآوری
17
%0.1
U
علوم نظامی
12
%0.1
V
علوم دریایی
1
%0.0
Z
کتابشناسی و علوم کتابداری
13
%0.1