کاربر محترم! صفحه مورد نظر یافت نشد! فهرست زیر، نزدیکترین محتوا به صفحه درخواستی شما است. برای جستجوی جدید از کلید زیر استفاده نمایید:

جستجوی کتاب

دو رسا‌له‌ خیا‌می‌ ]با‌زنویسی‌ رسا‌له‌ها‌ی ۱.الرسا‌لة‌ فی‌ البراهین‌ علی‌ مسا‌ئل‌ الجبر و المقا‌بلة‌۲. شرح‌ ما‌ اشکل‌ من‌ مصا‌در کتا‌ب‌ اقلیدس‌ اثر حکیم‌ عمر خیا‌م‌ نیشا‌بوری[

پدیدآورنده :

کتابخانه: كتابخانه تخصصی ادبی و هنری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (قم)

موضوع : خیا‌م‌، عمر بن‌ ابراهیم‌، ۴۳۲-۵۱۷؟ق‌. الرسا‌لة‌ فی‌ البراهین‌ علی‌ مسا‌ئل‌ الجبر و المقا‌بلة‌ - اقتبا‌سها‌,خیا‌م‌، عمر بن‌ ابراهیم‌، ۴۳۲-۵۱۷؟ق‌. شرح‌ ما‌ اشکل‌ من‌ مصا‌درات‌ کتا‌ب‌ اقلیدس‌ - اقتبا‌سها‌,خیا‌م‌، عمر بن‌ ابراهیم‌، ۴۳۲-۵۱۷؟ق‌. - نقد و تفسیر,جبر - متون‌ قدیمی‌ تا‌ قرن‌ ۱۴,ریا‌ضیا‌ت‌ اسلامی‌ - متون‌ قدیمی‌ تا‌ قرن‌ ۱۴,خیا‌م‌، عمر بن‌ ابراهیم‌، ۴۳۲-۵۱۷؟ق‌. - معلوما‌ت‌ - جبر,خیا‌م‌، عمر بن‌ ابراهیم‌، ۴۳۲-۵۱۷؟ق‌. - معلوما‌ت‌ - ریا‌ضیا‌ت‌

رده :
QA
۱۵۴
/
۸
/
خ
۹
ح
۵ ۱۳۸۱

دو رسا‌له‌ خیا‌می‌ [با‌زنویسی‌ رسا‌له‌ها‌ی ۱.الرسا‌له‌ فی‌ البراهین‌ علی‌ مسا‌ئل‌ الجبر و المقا‌بله‌ ، ۲. شرح‌ ما‌ اشکل‌ من‌ مصا‌درات‌ کتا‌ب‌ اقلیدس‌، اثر حکیم‌ عمر خیا‌م‌ نیشا‌بوری- ] تا‌لیف‌ قرن‌ پنجم‌ هجری-

پدیدآورنده :

کتابخانه: كتابخانه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی (تهران)

موضوع : خیا‌م‌ ،عمر بن‌ ابراهیم‌، ۴۳۲-۵۱۷؟ق‌ -۰ نقد و تفسیر,جبر - متون‌ قدیمی‌ تا‌ قرن‌ ۱۴.,ریا‌ضیا‌ت‌ اسلامی‌ - متون‌ قدیمی‌ تا‌ قرن‌ ۱۴.,خیا‌م‌ ، عمر بن‌ ابراهیم‌ ، ۴۳۲ - ۵۱۷ ؟ ق‌ -۰ معلوما‌ت‌ - جبر,خیا‌م‌ ،عمر بن‌ ابراهیم‌، ۴۳۲ - ۵۱۷ ؟ ق‌ -۰معلوما‌ت‌ ریا‌ضیا‌ت‌,خیا‌م‌ ، عمر بن‌ ابراهیم‌، ۴۳۲ ـ ۵۱۷ ؟ ق‌ -۰ شرح‌ ما‌ اشکل‌ من‌ مصا‌درات‌ کتا‌ب‌ اقلیدس‌ - نقد و تفسیر

رده :
۵۱۲
/
خ
۹۵۷
د
/
ح

دو رسا‌له‌ خیا‌می‌: با‌زنویسی‌ رسا‌له‌ها‌ی، ۱. الرسا‌لة‌ فی‌ البراهین‌ علی‌ مسا‌ئل‌ الجبر و المقا‌بلة‌، ۲. شرح‌ ما‌ ٲشکل‌ من‌ مصا‌درات‌ کتا‌ب‌ اقلیدس‌ اثر حکیم‌ عمر خیا‌م‌ نیشا‌بوری

پدیدآورنده :

کتابخانه: كتابخانه دانشگاه باقر العلوم (ع) (قم)

موضوع : جبر - متون‌ قدیمی‌ تا‌ قرن‌ ۱۴,ریا‌ضیا‌ت‌ اسلامی‌ - متون‌ قدیمی‌ تا‌ قرن‌ ۱۴,عطا‌ر، محمد بن‌ ابراهیم‌، ۵۳۷-۶۲۷ق‌ - نقد و تفسیر,خیا‌م‌، عمر بن‌ ابراهیم‌، ۴۳۲-۵۱۷؟ق‌. - معلوما‌ت‌ - جبر,خیا‌م‌، عمر بن‌ ابراهیم‌، ۴۳۲-۵۱۷؟ق‌. - معلوما‌ت‌ - ریا‌ضیا‌ت‌,خیا‌م‌، عمر بن‌ ابراهیم‌، ۴۳۲-۵۱۷؟ق‌. الرسا‌لة‌ فی‌ البراهین‌ علی‌ مسا‌ئل‌ علم‌ الجبر و مقا‌بله‌ - نقد و تفسیر,خیا‌م‌، عمر بن‌ ابراهیم‌، ۴۳۲-۵۱۷؟ق‌. شرح‌ ما‌ اشکل‌ من‌ مصا‌درات‌ کتا‌ب‌ اقلیدس‌ - نقد و تفسیر

رده :
QA
۱۵۴
/
خ
۹
ح
۵