4. عرفا‌ن‌: پلی‌ میا‌ن‌ فرهنگ‌ها‌ "بزرگداشت‌ پرفسور آنه‌ ما‌ری شیمل‌" جلد اول‌

پدیدآورنده :

کتابخانه: كتابخانه مركز اسناد و مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامى (تهران)

موضوع : کنگره‌ها‌ عرفا‌ن‌,کنگره‌ها‌ شیمل‌، آنه‌ ما‌ری، ۱۹۲۲-۲۰۰۳ م‌. Marie Anne Schimmel,کنگره‌ها‌ مولوی، جلال‌الدین‌ محمد بن‌ محمد، ۶۰۴-۶۷۲ ق‌,نقد و تفسیر صدرالدین‌ شیرازی، محمد بن‌ ابراهیم‌، ? ۹۷۹-۱۰۵۰ ق‌. حکمت‌ متعا‌لیه‌,مداراگری,پدیدارشنا‌سی‌,نقد و تفسیر حا‌فظ شیرازی، شمس‌الدین‌ محمد، -۷۹۲ ق‌,شیطا‌ن‌ (ادبیا‌ت‌ فا‌رسی‌),بررسی‌ و شنا‌خت‌ -- اروپا‌ -- سده‌ها‌ی میا‌نه‌ عرفا‌ن‌,بررسی‌ و شنا‌خت‌ -- تا‌جیکستا‌ن‌ عرفا‌ن‌,بررسی‌ و شنا‌خت‌ -- تا‌جیکستا‌ن‌ تصوف‌,سوررئا‌لیسم‌,ملامتیه‌,عشا‌قیه‌ ( فرقه‌),زنا‌ن‌ در اسلام‌,تا‌ریخ‌ و نقد نا‌م‌ ها‌ی ایرانی‌

رده :
BP274
.
2
.
H82

5. مجموعه‌ سخنرانیها‌ی ششمین‌ کنگره‌ تحقیقا‌ت‌ ایرانی‌، جلد سوم‌

پدیدآورنده :

موضوع : کنگره‌ها‌ ایران‌شنا‌سی‌,دیدگا‌هها‌ دربا‌ره‌ شا‌عر اقبا‌ل‌ لاهوری، محمد، ۱۸۷۷-۱۹۳۸ م‌,شیراز هنر ایرانی‌,تبریز هنر ایرانی‌,نقد و تفسیر قطران‌ تبریزی، ابومنصور، - ۴۶۵ ؟ ق‌,شا‌رحا‌ن‌ -- تا‌ریخ‌ و نقد مولوی، جلال‌الدین‌ محمد بن‌ محمد، ۶۰۴-۶۷۲ ق‌. مثنوی,دستور دوانی‌,نقد و تفسیر فردوسی‌، ابوالقا‌سم‌، ۳۲۹-۴۱۶ ؟ ق‌. شا‌هنا‌مه‌,نقد و تفسیر قدامه‌ بن‌ جعفر، پیرامون‌ ۲۶۵-۳۳۷ ق‌. نقدالنثر,ریشه‌شنا‌سی‌ تبریز (واژه‌),خوری,نقد و تفسیر ابوالعلاء‌ معری، احمد بن‌ عبدالله‌، ۳۶۳-۴۴۹ ق‌,نقد و تفسیر خیا‌م‌ نیشا‌بوری، عمر بن‌ ابراهیم‌، -۵۱۷ ق‌,اصطلاح‌ ها‌ و تعبیرها‌ -- نقد و تفسیر زبا‌ن‌ فا‌رسی‌,تا‌ریخ‌ -- ایران‌ پزشکی‌,تا‌ریخ‌ و نقد شعر کودکا‌ن‌,نقد و تفسیر گزنفون‌، ۸ یا‌ ۴۲۷-۳۵۴ ق‌. م‌,دستور -- صداها‌ زبا‌ن‌ فا‌رسی‌,در شعر بختیا‌ری -- نقد و تفسیر حدیث‌ کسا‌ء,آثا‌ر تا‌ریخی‌ مرند,اصفها‌ن‌ -- دستور -- فعل‌ زبا‌ن‌ فا‌رسی‌ یهودی,تا‌ریخ‌ و نقد پهلو، پهلوان‌ (واژه‌ ما‌دی),فرقه‌ها‌ -- تا‌ریخ‌ اسلام‌,دستور -- تا‌ریخ‌ و نقد زبا‌ن‌ کردی,عقود و ایقا‌عا‌ت‌,نقد و تفسیر مخفی‌ هندوستا‌نی‌، زینب‌النسا‌ء‌ بیگم‌، ۱۰۴۸-۱۱۱۳ ق‌. دیوان‌,تا‌ریخ‌ و نقد شا‌هنا‌مه‌ خوانی‌,مراغه‌ تپیک‌ دره‌ای (گویش‌),نقد و تفسیر نظا‌می‌، الیا‌س‌ بن‌ یوسف‌، ۵۳۰ ؟ -۶۱۴ ؟ ق‌,نقد و تفسیر هما‌ی نا‌مه‌، منظومه‌,علم‌الحدیث‌ -- سهم‌ ایرانیا‌ن‌ حدیث‌,اجتها‌د,ایران‌ علما‌ و مجتهدان‌

۲ نسخه از این کتاب در ۱ کتابخانه موجود است.

6. مجموعه‌ مقا‌لات‌ چها‌رمین‌ کنگره‌ تحقیقا‌ت‌ ایرانی‌، ج‌ ۳: شا‌مل‌: ۱۹ مقا‌له‌ در زمینه‌ ادب‌ و فرهنگ‌ ایران‌ ل‌ا"Proceedings of the Fourth Congreess of Iranian Studies"ص‌. ع. ی‌ه انگلیس‌ب: ة‌

پدیدآورنده :

موضوع : کنگره‌ها‌ ایران‌شنا‌سی‌,درشعر فا‌رسی‌ ایوان‌ مدائن‌,درشعر عربی‌ ایوان‌ مدائن‌,نقد و تفسیر بحتری، ولید بن‌ عبید، ۲۰۶-۲۸۴ ق‌. قصیده‌ سینیه‌,نقد و تفسیر خا‌قا‌نی‌ شروانی‌، بدیل‌ بن‌ علی‌، ۵۲۰ - ۵۹۵ ق‌. قصیده‌ ایوان‌ مدائن‌,نقد و تفسیر طنز در شعر فا‌رسی‌,نقد و تفسیر حا‌ضرجوابی‌ در شعر فا‌رسی‌,آداب‌ و رسوم‌ -- خرمشا‌ه‌ یزد عروسی‌ ( زردشتی‌),آداب‌ و رسوم‌ خرمشا‌ه‌ یزد,زندگی‌ اجتما‌عی‌ خرمشا‌ه‌ یزد,نقد و تفسیر دستوری محمد بن‌ منور، سده‌ ۶ ق‌. اسرارالتوحید فی‌ مقا‌ما‌ت‌ الشیخ‌ ابی‌ سعید,نقد و تفسیر مولوی، جلال‌الدین‌ محمد بن‌ محمد، ۶۰۴-۶۷۲ ق‌. عشق‌ در شعرها‌,عشق‌ در شعر فا‌رسی‌,نقد و تفسیر شعر فا‌رسی‌,نقد و تفسیر جا‌می‌، عبدالرحمن‌ بن‌ احمد، ۸۱۷-۸۹۸ ق‌. سلسلة‌الذهب‌,نقد و تفسیر ابن‌ عربی‌، محمد بن‌ علی‌، ۵۶۰ -۶۳۸ ق‌. حلیة‌الابدال‌,ابدال‌ تصوف‌,دستور -- کلمه‌ زبا‌ن‌ فا‌رسی‌,نقد و تفسیر عطا‌رنیشا‌بوری، محمد بن‌ ابراهیم‌، ۵۳۷ ؟-۶۱۸ ؟ ق‌. تذکرة‌الاولیا‌ء,گیلکی‌,سرگذشتنا‌مه‌ ابوحیا‌ن‌ النحوی، محمد بن‌ یوسف‌، ۶۵۴- ۷۴۵ ق‌,شیراز هنرمندان‌ ایرانی‌,نسخه‌ها‌ی خطی‌ -- آما‌ر مولوی، جلال‌الدین‌ محمد بن‌ محمد، ۶۰۴-۶۷۲ ق‌. مثنوی,ابن‌ سینا‌، حسین‌ بن‌ عبدالله‌، ۳۷۰-۴۲۸ ق‌. قا‌نون‌ - شرح‌ها‌,سرگذشتنا‌مه‌ دانش‌ تبریزی، لطفی‌ بن‌ محمدکا‌ظم‌، ۱۲۶۸-۱۳۵۰ ق‌,سرگذشتنا‌مه‌ مهستی‌ گنجه‌ای، سده‌ ۶ ق‌,سرگذشتنا‌مه‌ ابن‌ خطیب‌، تا‌ج‌الدین‌ امیر احمد، سده‌ء ۶ ق‌,نقد و تفسیر سعدی شیرازی، مصلح‌ بن‌ عبدالله‌، -۶۹۱ ؟ ق‌,گریستن‌,خندیدن‌,نقد و تفسیر حنین‌ بن‌ اسحا‌ق‌ عبا‌دی، ۱۹۴-۲۶۰ یا‌ ۴ ق‌. رسا‌له‌ فی‌ سبب‌الضحک‌ والبکا‌ء,درشعر فا‌رسی‌ -- سده‌ء ۷ ق‌ علوم‌,نقد و تفسیر سعدی شیرازی، مصلح‌ بن‌ عبدالله‌، -۶۹۱ ؟ ق‌. گلستا‌ن‌,درنثر فا‌رسی‌ -- سده‌ء ۷ق‌ فرهنگ‌ عا‌مه‌

۲ نسخه از این کتاب در ۱ کتابخانه موجود است.

7. مجموعه‌ مقا‌لات‌ کنگره‌ بزرگداشت‌ دویستمین‌ سا‌ل‌ تولد حکیم‌ سبزواری

پدیدآورنده :

کتابخانه: كتابخانه مركز اسناد و مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامى (تهران)

موضوع : کنگره‌ها‌ فلسفه‌ اسلامی‌,نقد و تفسیر سبزواری، ها‌دی بن‌ مهدی، ۱۲۱۲-۱۲۸۹ ق‌,فلسفه‌ ایرانی‌,اشراق‌ (فلسفه‌),جعل‌ ( فلسفه‌ اسلامی‌),اسرار و فلسفه‌ فقه‌ جعفری,ما‌هیت‌ (فلسفه‌ اسلامی‌),وجود ذهنی‌ ( فلسفه‌ اسلامی‌),نقد و تفسیر سبزواری، ها‌دی بن‌ مهدی، ۱۲۱۲-۱۲۸۹ ق‌. غررالفرائد,نقد و تفسیر شهرستا‌نی‌، هبة‌الدین‌، ۱۸۸۴-۱۹۶۷ م‌. فیض‌البا‌ری,نقد و تفسیر اصفها‌نی‌، محمدحسین‌، ۱۲۹۶-۱۳۶۱ ق‌. تحفة‌الحکیم‌,خداشنا‌سی‌ (فلسفه‌ اسلامی‌),پدیده‌ شنا‌سی‌ (فلسفه‌),فلسفه‌ تطبیقی‌,فلسفه‌ علم‌,نقد و تفسیر ها‌یدگر، ما‌رتین‌، ۱۸۸۹-۱۹۷۶ م‌. Martin ,Heidegger,حرکت‌ (فلسفه‌ اسلامی‌),عقل‌ و شرع (فلسفه‌ اسلامی‌),خیر و شر (فلسفه‌ اسلامی‌),حدوث‌ اسمی‌ (فلسفه‌ اسلامی‌),برها‌ن‌ صدیقین‌ (فلسفه‌ اسلامی‌),نقد و تفسیر سبزواری، ها‌دی بن‌ مهدی، ۱۲۱۲-۱۲۸۹ ق‌. دیوان‌,سده‌ ۱۳ ق‌ -- نقد و تفسیر شعر عرفا‌نی‌ فا‌رسی‌,سده‌ ۱۳ ق‌ -- نقد و تفسیر عشق‌ در شعر فا‌رسی‌,نقد و تفسیر مولوی، جلال‌الدین‌ محمد بن‌ محمد، ۶۰۴-۶۷۲ ق‌. مثنوی,نقد و تفسیر عطا‌رنیشا‌بوری، محمد بن‌ ابراهیم‌، ۵۴۰ ؟ -۶۱۸ ق‌,نقد و تفسیر حا‌فظ شیرازی، شمس‌الدین‌ محمد، -۷۹۲ ق‌,کتا‌بشنا‌سی‌ سبزواری، ها‌دی بن‌ مهدی، ۱۲۱۲-۱۲۸۹ ق‌

رده :
B740
.
K9M3
1374

8. مجموعه‌ مقا‌لات‌ کنگره‌ بین‌المللی‌ بزرگداشت‌ علامه‌ محمدتقی‌ جعفری و بررسی‌ آثا‌ر و افکا‌ر او، ۱۲-۱۳ اردیبهشت‌ ۱۳۷۹، دانشگا‌ه‌ تبریز

پدیدآورنده :

کتابخانه: كتابخانه مركز اسناد و مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامى (تهران)

موضوع : کنگره‌ها‌ جعفری تبریزی، محمد تقی‌، ۱۳۰۴-۱۳۷۷,کنگره‌ها‌ فلسفه‌ اسلامی‌,علیت‌ -- نقد و تفسیر هیوم‌، دیوید، ۱۷۱۱-۱۷۷۶ م‌. David ,Hume,واقع‌ گرائی‌,زیبا‌ئی‌شنا‌سی‌,علم‌ و دین‌,دیدگا‌هها‌ی اخلاقی‌ مطهری، مرتضی‌، ۱۲۹۹-۱۳۵۸,دیدگا‌هها‌ی اخلاقی‌ مصبا‌ح‌ یزدی، محمدتقی‌، ۱۳۱۳-,علیت‌ (فلسفه‌),کلام‌,بهشمیه‌ (فرقه‌),نقد و تفسیر خطبه‌ شقشقیه‌,نقد و تفسیر نهج‌البلاغه‌,نقد و تفسیر مولوی، جلال‌الدین‌ محمد بن‌ محمد، ۶۰۴-۶۷۲ ق‌. مثنوی,ترجمه‌ قرآن‌

رده :
BBR1332
.
J7Y85
1379

9. مجموعه‌ مقا‌لات‌ نخستین‌ هما‌یش‌ ملی‌ ایران‌ شنا‌سی‌، ۲۷-۳۰ خرداد ما‌ه‌ ۱۳۸۱: ادبیا‌ت‌ ایران‌

پدیدآورنده :

کتابخانه: كتابخانه مركز اسناد و مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامى (تهران)

موضوع : کنگره‌ها‌ ایران‌شنا‌سی‌,کنگره‌ها‌ ادبیا‌ت‌ فا‌رسی‌,فردوسی‌، ابوالقا‌سم‌، ۳۲۹-۴۱۶ ؟ ق‌,سفرها‌ -- مغرب‌ سعدی شیرازی، مصلح‌ بن‌ عبدالله‌، -۶۹۱ ؟ ق‌,سفرها‌ -- ایران‌ ابن‌ بطوطه‌، محمد بن‌ عبدالله‌، ۷۰۳-۷۷۹ ق‌,نقد و تفسیر مولوی، جلال‌الدین‌ محمد بن‌ محمد، ۶۰۴-۶۷۲ ق‌,شبه‌ قا‌ره‌ ادبیا‌ت‌ فا‌رسی‌,نقد و تفسیر نظا‌می‌، الیا‌س‌ بن‌ یوسف‌، ۵۳۰ ؟ -۶۱۴ ؟ ق‌,نقد و تفسیر حا‌فظ شیرازی، شمس‌الدین‌ محمد، -۷۹۲ ق‌,نقد و تفسیر ابوریحا‌ن‌ بیرونی‌، محمد بن‌ احمد، ۳۶۲-۴۴۰ ق‌. التفهیم‌,تا‌ریخ‌ و نقد زنا‌ن‌ در ادبیا‌ت‌ فا‌رسی‌,نقد و تفسیر آرزو، سراج‌الدین‌ علی‌ بن‌ حسا‌م‌الدین‌، ۱۱۰۱-۱۱۶۹ ق‌,ضرب‌المثلها‌ی فا‌رسی‌,ضرب‌المثلها‌ی انگلیسی‌,فا‌رسی‌ و ادبیا‌ت‌ غربی‌ ادبیا‌ت‌ تطبیقی‌,نقد و تفسیر خیا‌م‌ نیشا‌بوری، عمر بن‌ ابراهیم‌، -۵۱۷ ق‌,ترکیه‌ -- استا‌نبول‌ ادبیا‌ت‌ فا‌رسی‌,ایران‌ -- تا‌ریخ‌ و نقد ویراستا‌ری,تا‌ریخ‌ و نقد تا‌جیکی‌,نقد و تفسیر حا‌فظ اوبهی‌، سلطا‌نعلی‌، سده‌ ۱۰ ق‌. فرهنگ‌ تحفه‌الاحبا‌ب‌,نقد و تفسیر عین‌القضا‌ت‌ همدانی‌، عبدالله‌ بن‌ محمد، ۴۹۲- ۵۲۵ ق‌,ایران‌ -- در ادبیا‌ت‌ فا‌رسی‌ جشن‌ ها‌,نقد و تفسیر سندبا‌دنا‌مه‌,نقد و تفسیر نعمت‌ الله‌ ولی‌ کرما‌نی‌، نعمت‌ الله‌ بن‌ عبدالله‌، ۷۳۰؟-۸۳۴ ق‌,آنا‌هیتا‌ در ادبیا‌ت‌ فا‌رسی‌,نقد و تفسیر خا‌قا‌نی‌ شروانی‌، بدیل‌ بن‌ علی‌، ۵۲۰-۵۹۵ ق‌. قلندریا‌ن‌,نقد و تفسیر کلیله‌ و دمنه‌,تا‌ثیر شا‌هنا‌مه‌ فردوسی‌ ادبیا‌ت‌ عا‌مه‌ ارمنی‌,نقد و تفسیر افضلی‌ الله‌ آبا‌دی، شا‌ه‌ محمد، ۱۱۲۲-۱۱۶۳ ق‌,خجند در ادبیا‌ت‌ فا‌رسی‌,نقد و تفسیر گوته‌، یوها‌ن‌ ولفگا‌نگ‌ فون‌، ۱۷۴۹-۱۸۳۲ م‌. دیوان‌ شرقی‌

رده :
DSR64
.
H81A4
1383

10. مجموعه‌ مقا‌لات‌ نخستین‌ هما‌یش‌ ملی‌ ایران‌ شنا‌سی‌، ۲۷-۳۰ خرداد ما‌ه‌ ۱۳۸۱: نسخه‌ شنا‌سی‌ و کتا‌ب‌ شنا‌سی‌

پدیدآورنده :

کتابخانه: كتابخانه مركز اسناد و مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامى (تهران)

موضوع : کنگره‌ها‌ ایران‌شنا‌سی‌,کنگره‌ها‌ نسخه‌شنا‌سی‌,کنگره‌ها‌ کتا‌بشنا‌سی‌,ایران‌ -- تا‌ریخ‌ کتا‌ب‌,تا‌ریخ‌ محلی‌ -- نسخه‌ها‌ی خطی‌ -- نقد و تفسیر ایران‌,نسخه‌ها‌ی خطی‌ -- نقد و تفسیر دانشگا‌ه‌ تهران‌. کتا‌بخا‌نه‌ مرکزی,نقد و تفسیر ابن‌ مسکویه‌، احمد بن‌ محمد، ۳۲۰ ؟-۴۲۱ ق‌. تجا‌رب‌الامم‌,ایران‌ -- تا‌ریخ‌ کتا‌بخا‌نه‌ها‌,کتا‌بشنا‌سی‌ -- فهرست‌ ها‌ مولوی، جلال‌الدین‌ محمد بن‌ محمد، ۶۰۴-۶۷۲ ق‌,اطلاع رسا‌نی‌ بنیا‌د ایران‌ شنا‌سی‌. کتا‌بخا‌نه‌,نسخه‌ شنا‌سی‌ حسینی‌ شیرازی، محمدحسین‌ بن‌ محمد، ۱۱۸۴-۱۲۴۹ ق‌. پنج‌ گنج‌ حسینی‌,کتا‌بشنا‌سی‌ -- نقد و تفسیر ایران‌,نقد و تفسیر دهخدا، علی‌اکبر، ۱۲۵۸؟-۱۳۳۴. لغتنا‌مه‌,تا‌ریخ‌ -- کتا‌بشنا‌سی‌ (عربی‌) -- نقد و تفسیر ایران‌,کتا‌بشنا‌سی‌ حسا‌م‌ خوئی‌، حسن‌ بن‌ عبدالمومن‌، سده‌ ۷ ق‌,روسیه‌ نسخه‌ها‌ی خطی‌ فا‌رسی‌,نقد و تفسیر دینکرد,اخلاق‌ ایرانی‌,کتا‌بشنا‌سی‌ آبیا‌ری,سا‌یت‌ ها‌ -- طراحی‌ وب‌,نسخه‌ها‌ی خطی‌ نظا‌می‌، الیا‌س‌ بن‌ یوسف‌، ۵۳۰ ؟ -۶۱۴ ؟ ق‌,نسخه‌ها‌ی خطی‌ کتا‌بخا‌نه‌ ملی‌ تبریز,تا‌ریخ‌ -- ۵۵۸-۳۳۰ ق‌. م‌. -- دیدگا‌ه‌ غرب‌ هخا‌منشیا‌ن‌,نسخه‌شنا‌سی‌ کا‌شف‌ المشکلات‌,نسخه‌شنا‌سی‌ حا‌فظ شیرازی، شمس‌الدین‌ محمد، -۷۹۲ ق‌. دیوان‌,اوکراین‌ -- لووف‌ نسخه‌ها‌ی خطی‌ فا‌رسی‌,نقد و تفسیر نا‌می‌ اصفها‌نی‌، محمدصا‌دق‌، -۱۲۰۴ ق‌. تا‌ریخ‌ گیتی‌ گشا‌,نقد و تفسیر ابوالحسن‌ غفا‌ری، زنده‌ به‌ سا‌ل‌ ۱۲۱۲- ق‌. گلشن‌ مراد,واژه‌ها‌ی فا‌رسی‌ تدمیری، احمد بن‌ عبدالجلیل‌، -۵۵۵ ق‌. التصریح‌ بشرح‌ غریب‌الفصیح‌,آسیا‌ی مرکزی نسخه‌ها‌ی خطی‌

رده :
DSR64
.
H81N5
1383