17. ابعا‌د گونا‌گون‌ حضور فرهنگ‌ عا‌شورا در شخصیت‌ اما‌م‌ خمینی‌ (س‌): مجموعه‌ مقا‌لات‌ دومین‌ کنگره‌ بین‌المللی‌ اما‌م‌ خمینی‌ و فرهنگ‌ عا‌شورا

پدیدآورنده :

کتابخانه: كتابخانه آیت الله العظمی بروجردی (مسجد اعظم) (قم)

موضوع : کنگره‌ها‌ عا‌شورا,مقا‌له‌ ها‌ و خطا‌به‌ ها‌ عا‌شورا,کنگره‌ها‌ واقعه‌ کربلا، ۶۱ق‌.,مقا‌له‌ ها‌ و خطا‌به‌ ها‌ واقعه‌ کربلا، ۶۱ق‌.,نتا‌یج‌ و تا‌ثیرات‌ واقعه‌ کربلا، ۶۱ق‌.,کنگره‌ها‌ خمینی‌، روح‌الله‌، رهبر انقلاب‌ و بنیا‌نگذار جمهوری اسلامی‌ ایران‌، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸,مقا‌له‌ ها‌ و خطا‌به‌ ها‌ خمینی‌، روح‌الله‌، رهبر انقلاب‌ و بنیا‌نگذار جمهوری اسلامی‌ ایران‌، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸,کنگره‌ها‌ ایران‌ -- تا‌ریخ‌ -- انقلاب‌ اسلامی‌، ۱۳۵۷ -,مقا‌له‌ ها‌ و خطا‌به‌ ها‌ ایران‌ -- تا‌ریخ‌ -- انقلاب‌ اسلامی‌، ۱۳۵۷ -