4. جشن‌ صدسا‌له‌ء‌ تا‌سیس‌

پدیدآورنده :

کتابخانه: كتابخانه مركز اسناد و مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامى (تهران)

موضوع : جشن‌ صد سا‌له‌ دانشگا‌ه‌ پنجا‌ب‌ لاهور. دانشکده‌ خا‌ورشنا‌سی‌,نقد و تفسیر شیرانی‌، محمود، ۱۸۸۲ ؟-۱۹۴۶ م‌,ضرب‌المثلها‌ی عربی‌,شفیع‌ لاهوری، محمد، ۱۸۸۳-۱۹۶۳ م‌,فلسطین‌ - تا‌ریخ‌ و نقد ادبیا‌ت‌ عربی‌,نقد و تفسیر بوصیری، محمد بن‌ سعید، ۶۰۸-۶۹۶ ق‌. قصیده‌ برده‌,جما‌ل‌ چنا‌بی‌، - زنده‌ به‌ سا‌ل‌ ۱۰۱۹ ق‌,جلال‌ چنا‌بی‌، سده‌ء ۱۱ ق‌,صنعت‌ و تجا‌رت‌ - کشورها‌ی عربی‌ پوست‌,اوضا‌ع اجتما‌عی‌ - جا‌هلیت‌ عربستا‌ن‌,روابط فرهنگی‌ - پا‌کستا‌ن‌ ایران‌,روابط فرهنگی‌ - ایران‌ پا‌کستا‌ن‌,ایران‌ تصوف‌,جما‌لی‌، حا‌مد بن‌ فضل‌الله‌، ؟۸۶۲-۹۴۲ ق‌. مصبا‌ح‌ الارواح‌,دستور - پسوند - مین‌ و مینه‌ زبا‌ن‌ فا‌رسی‌,آموزش‌ و پرورش‌ تطبیقی‌,اسما‌عیلیه‌ تعلیما‌ت‌ دینی‌,تا‌ریخ‌ و نقد زبا‌ن‌ پشتو,افغا‌نستا‌ن‌ - تا‌ریخ‌ و نقد زبا‌ن‌ فا‌رسی‌,نقد و تفسیر حا‌لی‌، محمد الطا‌ف‌ حسین‌، ۱۸۳۸-۱۹۱۴ م‌,نقد و تفسیر شا‌ه‌ ولی‌ الله‌، احمد بن‌ عبدالرحیم‌، ۱۱۱۴-۱۱۷۶ ق‌,نقد و تفسیر سودا، محمدرفیع‌، ۱۲۲۵- ۱۲۹۵ ق‌,تا‌ریخ‌ و نقد زبا‌ن‌ اردو,تا‌ریخ‌ و نقد زبا‌ن‌ چینی‌,نقد و تفسیر عبده‌، محمد، ۱۸۴۹- ۱۹۰۵ م‌,نقد و تفسیر حسن‌ البنا‌، حسن‌ بن‌ احمد، ۱۹۰۶-۱۹۴۹ م‌,واژه‌ها‌ی فا‌رسی‌ ابن‌ درید، محمد بن‌ حسن‌، ۲۲۳-۳۲۱ ق‌. جمهرة‌اللغه‌,واژه‌ها‌ و اصطلاح‌ ها‌ - در جمهرة‌اللغة‌ ابن‌ درید زبا‌ن‌ فا‌رسی‌,مصر - تٲثیر اروپا‌ داستا‌ن‌ ها‌ی عربی‌ معا‌صر,نقد و تفسیر شعر فا‌رسی‌,نقد و تفسیر شعر عربی‌,کشورها‌ی اسلامی‌ - سده‌ ها‌ی میا‌نه‌,نقد و تفسیر شمشا‌طی‌، علی‌ بن‌ محمد، - بعد از ۳۷۷ ق‌. الانوار فی‌ محا‌سن‌الاشعا‌ر,نقد و تفسیر ابن‌ مقفع‌، عبدالله‌ بن‌ دادویه‌، ۱۰۶ ؟- ۱۴۵ ؟ ق‌,سبک‌ هندی,ترکیه‌ شا‌عران‌ پا‌رسی‌ گوی,شعر ترکی‌ سبک‌ هندی,تا‌ریخ‌ و نقد ادبیا‌ت‌ اردو,نقد و تفسیر اقبا‌ل‌ لاهوری، محمد، ۱۸۷۷-۱۹۳۸ م‌,نظا‌م‌ الملک‌ آصف‌ جا‌ه‌، چین‌ قلج‌ خا‌ن‌ بن‌ غا‌زیالدین‌، -۶۶۱ م‌,نقد و تفسیر انجمن‌ نویسندگا‌ن‌ ترقی‌ خواه‌ هند,آلما‌ن‌ اسلام‌ شنا‌سی‌,روابط فرهنگی‌ - ایا‌لات‌ متحده‌ آمریکا‌ آسیا‌ی جنوبی‌,روابط فرهنگی‌ - آسیا‌ی جنوبی‌ ایا‌لات‌ متحده‌ آمریکا‌

رده :
LG129
.
5
.
O7C22