124. ای‍ران‌ و آم‍ری‍ک‍ا: ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌) و ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ س‍ی‍اس‍ت‌ خ‍ارج‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌

پدیدآورنده :

کتابخانه: کتابخانه دانشکده علوم قرآنی اصفهان (اصفهان)

موضوع : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌ ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۳۶۸ - ۱۲۷۹ -- ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌,خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌ ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۳۶۸ - ۱۲۷۹ -- پ‍ی‍ام‍ه‍ا و س‍خ‍ن‍ران‍ی‍ه‍ا,ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، ۱۳۵۷ -- دخ‍ال‍ت‌ ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌,ای‍ران‌ -- رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌ -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌,ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -- رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌ -- ای‍ران‌

رده :
DSR
۱۵۷۴
/
۵
/
ب
۹
الف
۹ ۱۳۷۸