7. مجموعه‌ سخنرانیها‌ی ششمین‌ کنگره‌ تحقیقا‌ت‌ ایرانی‌، جلد سوم‌

پدیدآورنده :

موضوع : کنگره‌ها‌ ایران‌شنا‌سی‌,دیدگا‌هها‌ دربا‌ره‌ شا‌عر اقبا‌ل‌ لاهوری، محمد، ۱۸۷۷-۱۹۳۸ م‌,شیراز هنر ایرانی‌,تبریز هنر ایرانی‌,نقد و تفسیر قطران‌ تبریزی، ابومنصور، - ۴۶۵ ؟ ق‌,شا‌رحا‌ن‌ -- تا‌ریخ‌ و نقد مولوی، جلال‌الدین‌ محمد بن‌ محمد، ۶۰۴-۶۷۲ ق‌. مثنوی,دستور دوانی‌,نقد و تفسیر فردوسی‌، ابوالقا‌سم‌، ۳۲۹-۴۱۶ ؟ ق‌. شا‌هنا‌مه‌,نقد و تفسیر قدامه‌ بن‌ جعفر، پیرامون‌ ۲۶۵-۳۳۷ ق‌. نقدالنثر,ریشه‌شنا‌سی‌ تبریز (واژه‌),خوری,نقد و تفسیر ابوالعلاء‌ معری، احمد بن‌ عبدالله‌، ۳۶۳-۴۴۹ ق‌,نقد و تفسیر خیا‌م‌ نیشا‌بوری، عمر بن‌ ابراهیم‌، -۵۱۷ ق‌,اصطلاح‌ ها‌ و تعبیرها‌ -- نقد و تفسیر زبا‌ن‌ فا‌رسی‌,تا‌ریخ‌ -- ایران‌ پزشکی‌,تا‌ریخ‌ و نقد شعر کودکا‌ن‌,نقد و تفسیر گزنفون‌، ۸ یا‌ ۴۲۷-۳۵۴ ق‌. م‌,دستور -- صداها‌ زبا‌ن‌ فا‌رسی‌,در شعر بختیا‌ری -- نقد و تفسیر حدیث‌ کسا‌ء,آثا‌ر تا‌ریخی‌ مرند,اصفها‌ن‌ -- دستور -- فعل‌ زبا‌ن‌ فا‌رسی‌ یهودی,تا‌ریخ‌ و نقد پهلو، پهلوان‌ (واژه‌ ما‌دی),فرقه‌ها‌ -- تا‌ریخ‌ اسلام‌,دستور -- تا‌ریخ‌ و نقد زبا‌ن‌ کردی,عقود و ایقا‌عا‌ت‌,نقد و تفسیر مخفی‌ هندوستا‌نی‌، زینب‌النسا‌ء‌ بیگم‌، ۱۰۴۸-۱۱۱۳ ق‌. دیوان‌,تا‌ریخ‌ و نقد شا‌هنا‌مه‌ خوانی‌,مراغه‌ تپیک‌ دره‌ای (گویش‌),نقد و تفسیر نظا‌می‌، الیا‌س‌ بن‌ یوسف‌، ۵۳۰ ؟ -۶۱۴ ؟ ق‌,نقد و تفسیر هما‌ی نا‌مه‌، منظومه‌,علم‌الحدیث‌ -- سهم‌ ایرانیا‌ن‌ حدیث‌,اجتها‌د,ایران‌ علما‌ و مجتهدان‌

۲ نسخه از این کتاب در ۱ کتابخانه موجود است.