تعداد مدارک : 7546
مدارک شناخته شده : 6679
نوع رده بندی: دیویی
بستن همه
000
علوم کامپیوتر، دانش و کلیات
35
%94.6
100
فلسفه و روانشناسی
1
%2.7
200
دین
1
%2.7
300
علوم اجتماعی
0
%0.0
400
زبان
0
%0.0
500
علوم طبیعی و ریاضیات
0
%0.0
600
فناوری (علوم کاربردی)
0
%0.0
700
هنرها
0
%0.0
800
ادبیات (آثار ادبی)
0
%0.0
900
تاریخ، جغرافیا و علوم وابسته
0
%0.0