تعداد مدارک : 4292
مدارک شناخته شده : 3642
نوع رده بندی: دیویی
بستن همه
000
علوم کامپیوتر، دانش و کلیات
113
%43.1
100
فلسفه و روانشناسی
19
%7.3
200
دین
32
%12.2
300
علوم اجتماعی
19
%7.3
400
زبان
1
%0.4
500
علوم طبیعی و ریاضیات
10
%3.8
600
فناوری (علوم کاربردی)
24
%9.2
700
هنرها
13
%5.0
800
ادبیات (آثار ادبی)
12
%4.6
900
تاریخ، جغرافیا و علوم وابسته
19
%7.3