تعداد مدارک : 42532
مدارک شناخته شده : 42494
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
121
%0.3
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
5153
%12.1
C
علوم کمکی تاریخ
130
%0.3
D
تاریخ
1928
%4.5
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
37
%0.1
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا
21
%0.0
G
جغرافیا
810
%1.9
H
علوم اجتماعی
4154
%9.8
J
علوم سیاسی
334
%0.8
K
حقوق
562
%1.3
L
آموزش و پروش
1111
%2.6
M
موسیقی
61
%0.1
N
هنرهای تجسمی
277
%0.7
P
زبان شناسی، زبان و ادبیات
8217
%19.3
Q
علوم
9584
%22.6
R
علوم پزشکی
683
%1.6
S
کشاورزی - صنایع گیاهی و جانوری
2520
%5.9
T
فنآوری
6207
%14.6
U
علوم نظامی
48
%0.1
V
علوم دریایی
21
%0.0
W
حرفه پزشکی
26
%0.1
Z
کتابشناسی و علوم کتابداری
489
%1.2