تعداد مدارک : 9930
مدارک شناخته شده : 6510
نوع رده بندی: دیویی
بستن همه
000
علوم کامپیوتر، اطلاع رسانی و کلیات
214
%3.3
100
فلسفه و روانشناسی
344
%5.3
200
دین
2695
%41.4
300
علوم اجتماعی
594
%9.1
400
زبان
27
%0.4
500
علوم طبیعی و ریاضیات
126
%1.9
600
فناوری
615
%9.4
700
هنرها
259
%4.0
800
ادبیات (آثار ادبی)
444
%6.8
900
جغرافیا و تاریخ
1192
%18.3