تعداد مدارک : 5068
مدارک شناخته شده : 5060
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
5
%0.1
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
453
%9.0
C
علوم کمکی تاریخ
20
%0.4
D
تاریخ
381
%7.5
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
5
%0.1
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا
2
%0.0
G
جغرافیا
75
%1.5
H
علوم اجتماعی
367
%7.3
J
علوم سیاسی
63
%1.2
K
حقوق
24
%0.5
L
آموزش و پروش
71
%1.4
M
موسیقی
3
%0.1
N
هنرهای تجسمی
315
%6.2
P
زبان شناسی، زبان و ادبیات
247
%4.9
Q
علوم
943
%18.6
R
علوم پزشکی
68
%1.3
S
کشاورزی - صنایع گیاهی و جانوری
608
%12.0
T
فنآوری
1374
%27.2
U
علوم نظامی
7
%0.1
Z
کتابشناسی و علوم کتابداری
29
%0.6