تعداد مدارک : 4355
مدارک شناخته شده : 4106
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
7
%0.2
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
3209
%78.2
C
علوم کمکی تاریخ
5
%0.1
D
تاریخ
396
%9.6
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
4
%0.1
G
جغرافیا
5
%0.1
H
علوم اجتماعی
105
%2.6
J
علوم سیاسی
16
%0.4
K
حقوق
14
%0.3
L
آموزش و پروش
26
%0.6
M
موسیقی
1
%0.0
N
هنرهای تجسمی
3
%0.1
P
زبان شناسی، زبان و ادبیات
198
%4.8
Q
علوم
14
%0.3
R
علوم پزشکی
52
%1.3
T
فنآوری
10
%0.2
U
علوم نظامی
7
%0.2
Z
کتابشناسی و علوم کتابداری
34
%0.8