تعداد مدارک : 18549
مدارک شناخته شده : 17529
نوع رده بندی: دیویی
بستن همه
000
علوم کامپیوتر، اطلاع رسانی و کلیات
786
%4.5
100
فلسفه و روانشناسی
1405
%8.0
200
دین
2456
%14.0
300
علوم اجتماعی
1821
%10.4
400
زبان
159
%0.9
500
علوم طبیعی و ریاضیات
853
%4.9
600
فناوری
1925
%11.0
700
هنرها
1066
%6.1
800
ادبیات (آثار ادبی)
5471
%31.2
900
جغرافیا و تاریخ
1587
%9.1