تعداد مدارک : 292082
مدارک شناخته شده : 107017
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
119
%0.1
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
18808
%17.6
C
علوم کمکی تاریخ
544
%0.5
D
تاریخ
9053
%8.5
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
1725
%1.6
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا
924
%0.9
G
جغرافیا
2830
%2.6
H
علوم اجتماعی
16582
%15.5
J
علوم سیاسی
4698
%4.4
K
حقوق
3832
%3.6
L
آموزش و پروش
2800
%2.6
M
موسیقی
1273
%1.2
N
هنرهای تجسمی
1575
%1.5
P
زبان شناسی، زبان و ادبیات
13670
%12.8
Q
علوم
16118
%15.1
R
علوم پزشکی
5096
%4.8
S
کشاورزی - صنایع گیاهی و جانوری
630
%0.6
T
فنآوری
5371
%5.0
U
علوم نظامی
780
%0.7
V
علوم دریایی
148
%0.1
Z
کتابشناسی و علوم کتابداری
441
%0.4