تعداد مدارک : 15387
مدارک شناخته شده : 14146
نوع رده بندی: دیویی
بستن همه
000
علوم کامپیوتر، اطلاع رسانی و کلیات
1029
%7.3
100
فلسفه و روانشناسی
846
%6.0
200
دین
2317
%16.4
300
علوم اجتماعی
1666
%11.8
400
زبان
162
%1.1
500
علوم طبیعی و ریاضیات
489
%3.5
600
فناوری
1578
%11.2
700
هنرها
743
%5.3
800
ادبیات (آثار ادبی)
3546
%25.1
900
جغرافیا و تاریخ
1770
%12.5