تعداد مدارک : 48979
مدارک شناخته شده : 12794
نوع رده بندی: دیویی
بستن همه
000
علوم کامپیوتر، اطلاع رسانی و کلیات
9440
%73.8
100
فلسفه و روانشناسی
295
%2.3
200
دین
105
%0.8
300
علوم اجتماعی
171
%1.3
400
زبان
217
%1.7
500
علوم طبیعی و ریاضیات
105
%0.8
600
فناوری
154
%1.2
700
هنرها
414
%3.2
800
ادبیات (آثار ادبی)
615
%4.8
900
جغرافیا و تاریخ
1278
%10.0