تعداد مدارک : 5391
مدارک شناخته شده : 3069
نوع رده بندی: دیویی
بستن همه
000
علوم کامپیوتر، اطلاع رسانی و کلیات
52
%1.9
100
فلسفه و روانشناسی
172
%6.2
200
دین
1684
%60.7
300
علوم اجتماعی
235
%8.5
400
زبان
64
%2.3
500
علوم طبیعی و ریاضیات
11
%0.4
600
فناوری
60
%2.2
700
هنرها
5
%0.2
800
ادبیات (آثار ادبی)
107
%3.9
900
جغرافیا و تاریخ
383
%13.8