تعداد مدارک : 11891
مدارک شناخته شده : 11870
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
15
%0.2
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
1300
%15.6
C
علوم کمکی تاریخ
12
%0.1
D
تاریخ (عمومی)
461
%5.5
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
5
%0.1
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا
2
%0.0
G
جغرافیا (عمومی). اطلس. نقشه
17
%0.2
H
علوم اجتماعی (عمومی)
2365
%28.3
J
احکام عمومی قانون گذاری و اجرا
205
%2.5
K
کلیات قانون. حقوق تطبیقی. فقه
1362
%16.3
L
آموزش و پروش "تعلیم و تربیت"(کلیات)
431
%5.2
M
موسیقی
1
%0.0
N
هنرهای تجسمی
30
%0.4
P
زبان شناسی، علم زبان
1541
%18.4
Q
علوم
149
%1.8
R
علوم پزشکی (کلیات)
73
%0.9
S
کشاورزی (کلیات)
4
%0.0
T
فنآوری (کلیات)
257
%3.1
U
علوم نظامی (کلیات)
19
%0.2
V
علوم دریایی (کلیات)
1
%0.0
Z
کتاب (کلیات). نویسندگی. نسخه شناسی. صنایع کتاب و تجارت. کتابخانه ها. کتابشناسی
107
%1.3