تعداد مدارک : 11824
مدارک شناخته شده : 11156
نوع رده بندی: دیویی
بستن همه
000
علوم کامپیوتر، اطلاع رسانی و کلیات
354
%3.1
100
فلسفه و روانشناسی
516
%4.5
200
دین
2366
%20.4
300
علوم اجتماعی
1232
%10.6
400
زبان
163
%1.4
500
علوم طبیعی و ریاضیات
522
%4.5
600
فناوری
1028
%8.9
700
هنرها
475
%4.1
800
ادبیات (آثار ادبی)
2973
%25.7
900
جغرافیا و تاریخ
1950
%16.8