تعداد مدارک : 6089
مدارک شناخته شده : 241
نوع رده بندی: دیویی
بستن همه
000
علوم کامپیوتر، اطلاع رسانی و کلیات
127
%2.5
100
فلسفه و روانشناسی
227
%4.4
200
دین
1258
%24.3
300
علوم اجتماعی
361
%7.0
400
زبان
27
%0.5
500
علوم طبیعی و ریاضیات
123
%2.4
600
فناوری
428
%8.3
700
هنرها
174
%3.4
800
ادبیات (آثار ادبی)
1768
%34.2
900
جغرافیا و تاریخ
676
%13.1