تعداد مدارک : 11504
مدارک شناخته شده : 10536
نوع رده بندی: دیویی
بستن همه
000
علوم کامپیوتر، اطلاع رسانی و کلیات
340
%3.2
100
فلسفه و روانشناسی
429
%4.0
200
دین
2362
%22.0
300
علوم اجتماعی
1036
%9.7
400
زبان
168
%1.6
500
علوم طبیعی و ریاضیات
468
%4.4
600
فناوری
713
%6.7
700
هنرها
367
%3.4
800
ادبیات (آثار ادبی)
3226
%30.1
900
جغرافیا و تاریخ
1608
%15.0