تعداد مدارک : 8598
مدارک شناخته شده : 8222
نوع رده بندی: دیویی
بستن همه
000
علوم کامپیوتر، اطلاع رسانی و کلیات
295
%3.6
100
فلسفه و روانشناسی
426
%5.1
200
دین
1797
%21.7
300
علوم اجتماعی
1205
%14.6
400
زبان
138
%1.7
500
علوم طبیعی و ریاضیات
405
%4.9
600
فناوری
723
%8.7
700
هنرها
350
%4.2
800
ادبیات (آثار ادبی)
1756
%21.2
900
جغرافیا و تاریخ
1185
%14.3