تعداد مدارک : 35114
مدارک شناخته شده : 0
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
کلیات، آثار عمومی
101
%0.4
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
4138
%17.1
C
علوم کمکی تاریخ
119
%0.5
D
تاریخ (عمومی)
2520
%10.4
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
37
%0.2
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا
31
%0.1
G
جغرافیا
748
%3.1
H
علوم اجتماعی
1797
%7.4
J
علوم سیاسی
353
%1.5
K
حقوق
922
%3.8
L
آموزش و پرورش
682
%2.8
M
موسیقی
61
%0.3
N
هنرهای زیبا
406
%1.7
P
زبان شناسی، زبان و ادبیات
4734
%19.5
Q
علوم
2689
%11.1
R
علوم پزشکی
838
%3.5
S
کشاورزی - صنایع گیاهی و جانوری
1518
%6.3
T
فنآوری
2216
%9.1
U
علوم نظامی
30
%0.1
V
علوم دریایی (عمومی)
13
%0.1
W
حرفه پزشکی
2
%0.0
Z
کتابشناسی و علوم کتابداری
286
%1.2