تعداد مدارک : 243293
مدارک شناخته شده : 241803
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
6774
%2.8
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
34706
%14.4
C
علوم کمکی تاریخ
3208
%1.3
D
تاریخ
28493
%11.8
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
1495
%0.6
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا
740
%0.3
G
جغرافیا
5682
%2.3
H
علوم اجتماعی
23992
%9.9
J
علوم سیاسی
4635
%1.9
K
حقوق
5757
%2.4
L
آموزش و پروش
5687
%2.4
M
موسیقی
1677
%0.7
N
هنرهای تجسمی
6717
%2.8
P
زبان شناسی، زبان و ادبیات
54545
%22.6
Q
علوم
19582
%8.1
R
علوم پزشکی
11258
%4.7
S
کشاورزی - صنایع گیاهی و جانوری
4385
%1.8
T
فنآوری
16751
%6.9
U
علوم نظامی
899
%0.4
V
علوم دریایی
190
%0.1
W
حرفه پزشکی
4
%0.0
Z
کتابشناسی و علوم کتابداری
4626
%1.9