تعداد مدارک : 14052
مدارک شناخته شده : 13334
نوع رده بندی: دیویی
بستن همه
000
علوم کامپیوتر، اطلاع رسانی و کلیات
619
%4.6
100
فلسفه و روانشناسی
615
%4.6
200
دین
2362
%17.5
300
علوم اجتماعی
1798
%13.3
400
زبان
171
%1.3
500
علوم طبیعی و ریاضیات
531
%3.9
600
فناوری
1606
%11.9
700
هنرها
658
%4.9
800
ادبیات (آثار ادبی)
3394
%25.1
900
جغرافیا و تاریخ
1754
%13.0