تعداد مدارک : 135385
مدارک شناخته شده : 110898
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
443
%0.4
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
21529
%19.4
C
علوم کمکی تاریخ
603
%0.5
D
تاریخ (عمومی)
8296
%7.5
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
333
%0.3
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا
126
%0.1
G
جغرافیا (عمومی). اطلس. نقشه
1717
%1.5
H
علوم اجتماعی (عمومی)
11398
%10.3
J
احکام عمومی قانون گذاری و اجرا
1623
%1.5
K
کلیات قانون. حقوق تطبیقی. فقه
2207
%2.0
L
آموزش و پروش "تعلیم و تربیت"(کلیات)
4043
%3.6
M
موسیقی
268
%0.2
N
هنرهای تجسمی
5496
%5.0
P
زبان شناسی، علم زبان
15960
%14.4
Q
علوم
15430
%13.9
R
علوم پزشکی (کلیات)
4578
%4.1
S
کشاورزی (کلیات)
3478
%3.1
T
فنآوری (کلیات)
9674
%8.7
U
علوم نظامی (کلیات)
272
%0.2
V
علوم دریایی (کلیات)
35
%0.0
W
حرفه پزشکی (متخصص سلامت)
1254
%1.1
Z
کتاب (کلیات). نویسندگی. نسخه شناسی. صنایع کتاب و تجارت. کتابخانه ها. کتابشناسی
2135
%1.9