تعداد مدارک : 13013
مدارک شناخته شده : 11873
نوع رده بندی: دیویی
بستن همه
000
علوم کامپیوتر، اطلاع رسانی و کلیات
381
%3.2
100
فلسفه و روانشناسی
519
%4.3
200
دین
2485
%20.7
300
علوم اجتماعی
1316
%10.9
400
زبان
174
%1.4
500
علوم طبیعی و ریاضیات
545
%4.5
600
فناوری
752
%6.3
700
هنرها
475
%3.9
800
ادبیات (آثار ادبی)
3646
%30.3
900
جغرافیا و تاریخ
1734
%14.4