تعداد مدارک : 25632
مدارک شناخته شده : 25587
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
77
%0.3
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
6392
%25.0
C
علوم کمکی تاریخ
146
%0.6
D
تاریخ (عمومی)
2735
%10.7
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
39
%0.2
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا
24
%0.1
G
جغرافیا (عمومی). اطلس. نقشه
620
%2.4
H
علوم اجتماعی (عمومی)
2872
%11.2
J
احکام عمومی قانون گذاری و اجرا
460
%1.8
K
کلیات قانون. حقوق تطبیقی. فقه
1298
%5.1
L
آموزش و پروش "تعلیم و تربیت"(کلیات)
547
%2.1
M
موسیقی
57
%0.2
N
هنرهای تجسمی
224
%0.9
P
زبان شناسی، علم زبان
8336
%32.6
Q
علوم
582
%2.3
R
علوم پزشکی (کلیات)
362
%1.4
S
کشاورزی (کلیات)
24
%0.1
T
فنآوری (کلیات)
407
%1.6
U
علوم نظامی (کلیات)
30
%0.1
V
علوم دریایی (کلیات)
3
%0.0
Z
کتاب (کلیات). نویسندگی. نسخه شناسی. صنایع کتاب و تجارت. کتابخانه ها. کتابشناسی
349
%1.4