تعداد مدارک : 59614
مدارک شناخته شده : 49056
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
377
%0.8
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
24154
%49.2
C
علوم کمکی تاریخ
398
%0.8
D
تاریخ
6711
%13.7
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
149
%0.3
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا
51
%0.1
G
جغرافیا
430
%0.9
H
علوم اجتماعی
3859
%7.9
J
علوم سیاسی
1537
%3.1
K
حقوق
2620
%5.3
L
آموزش و پروش
779
%1.6
M
موسیقی
39
%0.1
N
هنرهای تجسمی
345
%0.7
P
زبان شناسی، زبان و ادبیات
5036
%10.3
Q
علوم
554
%1.1
R
علوم پزشکی
691
%1.4
S
کشاورزی - صنایع گیاهی و جانوری
8
%0.0
T
فنآوری
158
%0.3
U
علوم نظامی
210
%0.4
V
علوم دریایی
6
%0.0
Z
کتابشناسی و علوم کتابداری
944
%1.9