تعداد مدارک : 16499
مدارک شناخته شده : 15834
نوع رده بندی: دیویی
بستن همه
000
علوم کامپیوتر، دانش و کلیات
540
%3.4
100
فلسفه و روانشناسی
172
%1.1
200
دین
2191
%13.8
300
علوم اجتماعی
2298
%14.5
400
زبان
101
%0.6
500
علوم طبیعی و ریاضیات
128
%0.8
600
فناوری (علوم کاربردی)
181
%1.1
700
هنرها
543
%3.4
800
ادبیات (آثار ادبی)
255
%1.6
900
تاریخ، جغرافیا و علوم وابسته
9425
%59.5