تعداد مدارک : 33592
مدارک شناخته شده : 33570
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
104
%0.3
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
21290
%63.4
C
علوم کمکی تاریخ
225
%0.7
D
تاریخ
4340
%12.9
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
57
%0.2
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا
35
%0.1
G
جغرافیا
172
%0.5
H
علوم اجتماعی
976
%2.9
J
علوم سیاسی
445
%1.3
K
حقوق
321
%1.0
L
آموزش و پروش
281
%0.8
M
موسیقی
14
%0.0
N
هنرهای تجسمی
100
%0.3
P
زبان شناسی، زبان و ادبیات
3883
%11.6
Q
علوم
453
%1.3
R
علوم پزشکی
297
%0.9
S
کشاورزی - صنایع گیاهی و جانوری
12
%0.0
T
فنآوری
95
%0.3
U
علوم نظامی
36
%0.1
V
علوم دریایی
3
%0.0
W
حرفه پزشکی
1
%0.0
Z
کتابشناسی و علوم کتابداری
430
%1.3