تعداد مدارک : 46169
مدارک شناخته شده : 45976
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
110
%0.3
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
12480
%29.2
C
علوم کمکی تاریخ
179
%0.4
D
تاریخ
2626
%6.1
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
83
%0.2
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا
44
%0.1
G
جغرافیا
600
%1.4
H
علوم اجتماعی
7921
%18.5
J
علوم سیاسی
1405
%3.3
K
حقوق
4723
%11.0
L
آموزش و پروش
1207
%2.8
M
موسیقی
37
%0.1
N
هنرهای تجسمی
243
%0.6
P
زبان شناسی، زبان و ادبیات
8229
%19.2
Q
علوم
960
%2.2
R
علوم پزشکی
504
%1.2
S
کشاورزی - صنایع گیاهی و جانوری
22
%0.1
T
فنآوری
887
%2.1
U
علوم نظامی
81
%0.2
V
علوم دریایی
3
%0.0
W
حرفه پزشکی
2
%0.0
Z
کتابشناسی و علوم کتابداری
434
%1.0