ردیف؟؟ عنوان المکتبة المدینه (المحافظة) نوع عدد المنابع التحدیث الاخیر
1

سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

طهران (طهران)

عمومی

979474 4 اسفند 1395
2

کتابخانه ابن سینا (کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)

طهران (طهران)

عمومی

19658 12 تیر 1394
3

کتابخانه آتش نشانی (کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)

طهران (طهران)

عمومی

1205 19 دی 1395
4

کتابخانه اخلاق (کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)

طهران (طهران)

عمومی

6051 25 تیر 1394
5

کتابخانه استاد حکیمی (کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)

طهران (طهران)

عمومی

2368 18 خرداد 1395
6

کتابخانه استاد معین (کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)

طهران (طهران)

عمومی

7729 14 مهر 1394
7

کتابخانه آفتاب (کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)

طهران (طهران)

عمومی

17122 12 مهر 1394
8

کتابخانه آفتابگردان (کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)

طهران (طهران)

عمومی

10417 14 مهر 1394
9

کتابخانه امام خمینی (ره) (کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)

طهران (طهران)

عمومی

20814 18 خرداد 1395
10

کتابخانه امام علی علیه السلام (کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)

طهران (طهران)

عمومی

3917 17 تیر 1394
11

کتابخانه امامزاده یحیی ع (کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)

طهران (طهران)

عمومی

6881 19 خرداد 1395
12

کتابخانه امید (کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)

طهران (طهران)

عمومی

13646 25 اردیبهشت 1397
13

کتابخانه امیر کبیر (کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)

طهران (طهران)

عمومی

17102 19 خرداد 1395
14

طهران (طهران)

تخصصی

2580 10 اردیبهشت 1397
15

كتابخانه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

طهران (طهران)

تخصصی

25670 18 دی 1396
16

کتابخانه اندیشه (کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)

طهران (طهران)

عمومی

28839 18 خرداد 1395
17

کتابخانه انقلاب اسلامی (کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)

طهران (طهران)

عمومی

3940 9 مهر 1394
18

کتابخانه آیت الله ايرواني (کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)

طهران (طهران)

عمومی

10802 19 خرداد 1395
19

كتابخانه آيت الله حكيم (ره) (آستان قدس رضوی ع)

طهران (طهران)

عمومی

21140 16 آبان 1395
20

کتابخانه آیت الله طالقانی (کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)

طهران (طهران)

عمومی

17409 19 دی 1395