2. مجموعه‌ مقا‌لات‌ کنگره‌ بین‌المللی‌ بزرگداشت‌ علامه‌ محمدتقی‌ جعفری و بررسی‌ آثا‌ر و افکا‌ر او، ۱۲-۱۳ اردیبهشت‌ ۱۳۷۹، دانشگا‌ه‌ تبریز

پدیدآورنده :

کتابخانه: كتابخانه مركز اسناد و مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامى (تهران)

موضوع : کنگره‌ها‌ جعفری تبریزی، محمد تقی‌، ۱۳۰۴-۱۳۷۷,کنگره‌ها‌ فلسفه‌ اسلامی‌,علیت‌ -- نقد و تفسیر هیوم‌، دیوید، ۱۷۱۱-۱۷۷۶ م‌. David ,Hume,واقع‌ گرائی‌,زیبا‌ئی‌شنا‌سی‌,علم‌ و دین‌,دیدگا‌هها‌ی اخلاقی‌ مطهری، مرتضی‌، ۱۲۹۹-۱۳۵۸,دیدگا‌هها‌ی اخلاقی‌ مصبا‌ح‌ یزدی، محمدتقی‌، ۱۳۱۳-,علیت‌ (فلسفه‌),کلام‌,بهشمیه‌ (فرقه‌),نقد و تفسیر خطبه‌ شقشقیه‌,نقد و تفسیر نهج‌البلاغه‌,نقد و تفسیر مولوی، جلال‌الدین‌ محمد بن‌ محمد، ۶۰۴-۶۷۲ ق‌. مثنوی,ترجمه‌ قرآن‌

رده :
BBR1332
.
J7Y85
1379