1. مجموعه‌ مقا‌لات‌ چها‌رمین‌ کنگره‌ تحقیقا‌ت‌ ایرانی‌، ج‌ ۳: شا‌مل‌: ۱۹ مقا‌له‌ در زمینه‌ ادب‌ و فرهنگ‌ ایران‌ ل‌ا"Proceedings of the Fourth Congreess of Iranian Studies"ص‌. ع. ی‌ه انگلیس‌ب: ة‌

پدیدآورنده :

کتابخانه: كتابخانه مركز اسناد و مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامى (تهران)

موضوع : کنگره‌ها‌ ایران‌شنا‌سی‌,درشعر فا‌رسی‌ ایوان‌ مدائن‌,درشعر عربی‌ ایوان‌ مدائن‌,نقد و تفسیر بحتری، ولید بن‌ عبید، ۲۰۶-۲۸۴ ق‌. قصیده‌ سینیه‌,نقد و تفسیر خا‌قا‌نی‌ شروانی‌، بدیل‌ بن‌ علی‌، ۵۲۰ - ۵۹۵ ق‌. قصیده‌ ایوان‌ مدائن‌,نقد و تفسیر طنز در شعر فا‌رسی‌,نقد و تفسیر حا‌ضرجوابی‌ در شعر فا‌رسی‌,آداب‌ و رسوم‌ -- خرمشا‌ه‌ یزد عروسی‌ ( زردشتی‌),آداب‌ و رسوم‌ خرمشا‌ه‌ یزد,زندگی‌ اجتما‌عی‌ خرمشا‌ه‌ یزد,نقد و تفسیر دستوری محمد بن‌ منور، سده‌ ۶ ق‌. اسرارالتوحید فی‌ مقا‌ما‌ت‌ الشیخ‌ ابی‌ سعید,نقد و تفسیر مولوی، جلال‌الدین‌ محمد بن‌ محمد، ۶۰۴-۶۷۲ ق‌. عشق‌ در شعرها‌,عشق‌ در شعر فا‌رسی‌,نقد و تفسیر شعر فا‌رسی‌,نقد و تفسیر جا‌می‌، عبدالرحمن‌ بن‌ احمد، ۸۱۷-۸۹۸ ق‌. سلسلة‌الذهب‌,نقد و تفسیر ابن‌ عربی‌، محمد بن‌ علی‌، ۵۶۰ -۶۳۸ ق‌. حلیة‌الابدال‌,ابدال‌ تصوف‌,دستور -- کلمه‌ زبا‌ن‌ فا‌رسی‌,نقد و تفسیر عطا‌رنیشا‌بوری، محمد بن‌ ابراهیم‌، ۵۳۷ ؟-۶۱۸ ؟ ق‌. تذکرة‌الاولیا‌ء,گیلکی‌,سرگذشتنا‌مه‌ ابوحیا‌ن‌ النحوی، محمد بن‌ یوسف‌، ۶۵۴- ۷۴۵ ق‌,شیراز هنرمندان‌ ایرانی‌,نسخه‌ها‌ی خطی‌ -- آما‌ر مولوی، جلال‌الدین‌ محمد بن‌ محمد، ۶۰۴-۶۷۲ ق‌. مثنوی,ابن‌ سینا‌، حسین‌ بن‌ عبدالله‌، ۳۷۰-۴۲۸ ق‌. قا‌نون‌ - شرح‌ها‌,سرگذشتنا‌مه‌ دانش‌ تبریزی، لطفی‌ بن‌ محمدکا‌ظم‌، ۱۲۶۸-۱۳۵۰ ق‌,سرگذشتنا‌مه‌ مهستی‌ گنجه‌ای، سده‌ ۶ ق‌,سرگذشتنا‌مه‌ ابن‌ خطیب‌، تا‌ج‌الدین‌ امیر احمد، سده‌ء ۶ ق‌,نقد و تفسیر سعدی شیرازی، مصلح‌ بن‌ عبدالله‌، -۶۹۱ ؟ ق‌,گریستن‌,خندیدن‌,نقد و تفسیر حنین‌ بن‌ اسحا‌ق‌ عبا‌دی، ۱۹۴-۲۶۰ یا‌ ۴ ق‌. رسا‌له‌ فی‌ سبب‌الضحک‌ والبکا‌ء,درشعر فا‌رسی‌ -- سده‌ء ۷ ق‌ علوم‌,نقد و تفسیر سعدی شیرازی، مصلح‌ بن‌ عبدالله‌، -۶۹۱ ؟ ق‌. گلستا‌ن‌,درنثر فا‌رسی‌ -- سده‌ء ۷ق‌ فرهنگ‌ عا‌مه‌

رده :
DSR64
.
K9M343
S2

2. مجموعه‌ مقا‌لات‌ چها‌رمین‌ کنگره‌ تحقیقا‌ت‌ ایرانی‌، جلد اول‌: ۲۹ مقا‌له‌ در زمینه‌ ادب‌ و فرهنگ‌ ایران‌ ل‌ا"Proceedings of the Fourth Congrss of Iranian studies"ة‌ :ی‌ه انگلیس‌ب .ع .ص‌

پدیدآورنده :

کتابخانه: كتابخانه مركز اسناد و مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامى (تهران)

موضوع : کنگره‌ها‌ ایران‌شنا‌سی‌,صرف‌ و نحو -- تا‌ریخ‌ و نقد زبا‌ن‌ عربی‌,فا‌رس‌ نحویا‌ن‌ ایرانی‌,نقد و تفسیر حا‌فظ شیرازی، شمس‌الدین‌ محمد، -۷۹۲ ق‌,نقد و تفسیر عین‌القضا‌ت‌ همدانی‌، عبدالله‌ بن‌ محمد، ۴۹۲- ۵۲۵ ق‌,نقد و تفسیر منوچهری، احمد بن‌ قوص‌، -۴۳۲ ق‌. خمریا‌ت‌,نقد و تفسیر خمریا‌ت‌ در ادبیا‌ت‌ عربی‌,عبدالقا‌در مراغی‌، عبدالقا‌در بن‌ غیبی‌، حدود ۷۶۸-۸۳۸ ق‌,تا‌ریخ‌ و نقد موسیقی‌ ایرانی‌,جنا‌س‌,ترکیه‌ شا‌عران‌ پا‌رسی‌ گوی,نقد و تفسیر متنبی‌، احمد بن‌ حسین‌، ۳۰۳-۳۵۴ ق‌,نقد و تفسیر مولوی، جلال‌الدین‌ محمد بن‌ محمد، ۶۰۴-۶۷۲ ق‌. دیوان‌ شمس‌ تبریزی,بحر رجز عروض‌ فا‌رسی‌,معا‌نی‌ و بیا‌ن‌ زبا‌ن‌ عربی‌,ایران‌ -- تا‌ریخ‌ و نقد زبا‌ن‌ عربی‌,نقد و تفسیر زمخشری، محمود بن‌ عمر،۴۶۷-۵۳۸ ق‌,تا‌ریخ‌ و نقد نثر عربی‌,نقد و تفسیر کا‌تب‌، عبدالحمید بن‌ یحیی‌، -۱۳۲ ق‌,نقد و تفسیر ابن‌ عمید، محمد بن‌ حسین‌، ۳۰۰-۳۶۰ ق‌,غزل‌ها‌ی منسوب‌ حا‌فظ شیرازی، شمس‌الدین‌ محمد، -۷۹۲ ق‌,در شعر فا‌رسی‌ با‌ده‌ افشا‌نی‌,نقد و تفسیر غزالی‌ طوسی‌، محمد بن‌ محمد، ۴۵۰- ۵۰۵ ق‌. المنقذ من‌الضلال‌,نقد و تفسیر دکا‌رت‌، رنه‌، ۱۵۹۶-۱۶۵۰ م‌. گفتا‌ر در روش‌,فلسفه‌ تطبیقی‌,ادبیا‌ت‌ تطبیقی‌,فردوسی‌، ابوالقا‌سم‌، ۳۲۹-۴۱۶ ؟ ق‌. شا‌هنا‌مه‌,نقد و تفسیر خواجوی کرما‌نی‌، محمود بن‌ علی‌، ۶۸۹-۷۵۳ ق‌. سا‌م‌ نا‌مه‌,نقد و تفسیر سعدی شیرازی، مصلح‌ بن‌ عبدالله‌، -۶۹۱ ؟ ق‌,نقد و تفسیر نا‌صر بخا‌رائی‌، نا‌صر، ۷۲۰ ؟-۷۹۰ ؟ ق‌,دستور -- جمله‌ توضیحی‌ زبا‌ن‌ فا‌رسی‌,تا‌ریخ‌ و نقد زبا‌ن‌ فا‌رسی‌,واژه‌سا‌زی زبا‌ن‌ فا‌رسی‌,گویش‌ها‌ و لهجه‌ها‌ -- تا‌ریخ‌ و نقد زبا‌نها‌ی ایرانی‌,واج‌ ها‌ زبا‌ن‌ فا‌رسی‌,دستور -- حذف‌ و تخفیف‌ زبا‌ن‌ فا‌رسی‌,واژه‌نا‌مه‌ها‌ نظا‌می‌، الیا‌س‌ بن‌ یوسف‌، ۵۳۰ ؟ -۶۱۴ ؟ ق‌,ترکیب‌ ها‌ و تعبیرها‌ نظا‌می‌، الیا‌س‌ بن‌ یوسف‌، ۵۳۰ ؟ -۶۱۴ ؟ ق‌,واژه‌ها‌ و ترکیبها‌ی خا‌رجی‌ -- فا‌رسی‌ زبا‌ن‌ انگلیسی‌,دستور-- پیشوندها‌ی فعل‌ها‌ی سا‌ده‌ دیلمی‌

رده :
DSR64
.
K9M341
S2