التشیع‌ = تشیع‌< بین‌ السیا‌سه‌ و التا‌ریخ‌ و الواقع‌: العراق‌ نموذجا‌؛ مع‌ هوامش‌ سریعه‌ علی‌ کتا‌ب‌ الاستا‌ذ حسن‌ العلوی "عمر و التشیع‌",مختا‌ر الاسدی,کتاب های مختا‌ر الاسدی,کتاب شیعه‌ - دفا‌عیه‌ ها‌ و ردیه‌ ها‌,شیعه‌ - عراق‌ - تا‌ریخ‌,علوی، حسن‌، ۱۹۳۴ - م‌. عمر و التشیع‌.- نقد و تفسیر,شیعه‌ و سیا‌ست‌,شیعه‌ - تا‌ریخ‌,شیعه‌ و اهل‌ سنت‌,عمر بن‌ خطا‌ب‌، ۴۰ قبل‌ از هجرت‌ - ۲۳ ق‌. - نقد و تفسیر,شیعه‌ - دفا‌عیه‌ ها‌ و ردیه‌ ها‌,شیعه‌ - عراق‌ - تا‌ریخ‌,علوی، حسن‌، ۱۹۳۴ - م‌. عمر و التشیع‌.- نقد و تفسیر,شیعه‌ و سیا‌ست‌,شیعه‌ - تا‌ریخ‌,شیعه‌ و اهل‌ سنت‌,عمر بن‌ خطا‌ب‌، ۴۰ قبل‌ از هجرت‌ - ۲۳ ق‌. - نقد و تفسیر" />