تعداد ۵ پاسخ غیر تکراری از ۹ پاسخ تکراری در مدت زمان ۰,۸۷ ثانیه یافت شد..