تعداد ۵ پاسخ غیر تکراری از ۹ پاسخ تکراری در مدت زمان ۰,۷۵ ثانیه یافت شد..