تعداد ۳۶۹ پاسخ غیر تکراری از ۶۹۷ پاسخ تکراری در مدت زمان ۲,۶۴ ثانیه یافت شد..