تعداد ۵ پاسخ غیر تکراری از ۶۰ پاسخ تکراری در مدت زمان ۰,۹۹ ثانیه یافت شد..