تعداد ۴ پاسخ غیر تکراری از ۶۶ پاسخ تکراری در مدت زمان ۱,۴۰ ثانیه یافت شد..